Category Archives: Chu Manh Son

2013 WORLD PRESS FREEDOM INDEX – Asia-Pacific Area

rsf2Burmese spring an exception to decline in freedom of information in Asia

Only three Asian countries are in the top 25 percent of the table, while 15 countries are among the bottom 45 places. Unsurprisingly, one-party authoritarian governments figure more than ever among the predators of press freedom and languish at the bottom end of the table.

Burma’s paper revolution

Burma went through dramatic changes in 2012 and moved up to 151th place, a rise of 18 places, jumping ahead of its usual bedfellows in the media repression stakes. There are no longer any journalists or cyber dissidents in the jails of the old military dictatorship. Legislative reform has only just begun but the steps already taken by the government in favour of the media, such as an end to prior censorship and the permitted return of media organizations from exile, are significant steps towards genuine freedom of information.

China, Vietnam, Laos, North Korea: no signs of improvement  Continue reading

CHỈ SỐ TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 – CHÂU Á TBD: VIỆT NAM KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CẢI THIỆN

rsf2Mùa xuân Miến Điện – một ngoại lệ trong suy thoái tự do thông tin ở châu Á

Chỉ có ba nước châu Á nằm ở phần 25% đầu bảng, trong khi 15 nước khác nằm trong số 45 nước cuối bảng . Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chính phủ độc tài độc đảng thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong số những kẻ săn mồi tự do báo chí và suy nhược ở dưới cùng của bảng.

Cuộc cách mạng báo chí của Miến Điện

Miến Điện đã trải qua những thay đổi ngoạn mục vào năm 2012 và chuyển lên vị trí 151, tăng 18 bậc, nhảy lên phía trước bỏ các bạn đồng sàng thuộc giới đàn áp phương tiện truyền thông. Không còn có bất kỳ nhà báo hay nhà bất đồng chính kiến ​​online trong các nhà tù của chế độ độc tài quân sự cũ. Cải cách lập pháp chỉ mới bắt đầu nhưng các bước đã được thực hiện bởi chính phủ ủng hộ phương tiện truyền thông, chẳng hạn như chấm dứt kiểm duyệt trước và cho phép các tổ chức truyền thông lưu vong quay trở về, là những bước đi quan trọng hướng tới tự do đích thực của thông tin.

Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên: không có dấu hiệu cải thiện Continue reading

Vietnam: Update – Results of the appeal of human rights defenders Dau Van Duong, Tran Huu Duc and Chu Manh Son

Oct 3, 2012 – The appeal of human rights defenders Mr Dau Van DuongMr Tran Huu Duc, and Mr Chu Manh Son took place in the People’s Court of Nghe An on 26 September 2012.

The sentences of Dau Van Duong, who had been sentenced to 42 months in jail followed by 18 months’ house arrest, and Tran Huu Duc, who had received a sentence of 39 months’ imprisonment followed by 12 months’ house arrest, were upheld. Chu Manh Son had his sentence reduced from 36 months’ imprisonment to 30 months.  Continue reading

Việt Nam: Cập nhật – Kết quả Phiên tòa phúc thẩm người bảo vệ nhân quyền Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn

Ngày 3/10/2012 – Phiên tòa phúc thẩm những người bảo vệ nhân quyền Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, và Chu Mạnh Sơn đã diễn ra tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày 26 Tháng 9 năm 2012.

Các bản án sơ thẩm gồm Đậu Văn Dương bị kết án 42 tháng tù giam cộng thêm 18 tháng quản thúc tại gia, và Trần Hữu Đức bị kết án 39 tháng tù giam và 12 tháng quản thúc, đã bị giữ y án. Chu Mạnh Sơn đã được giảm từ 36 tháng tù xuống còn 30 tháng.  Continue reading

Vietnam: A dark week for freedom of expression

On 27 Sep, 2012 – In an unrelenting campaign against freedom of expression, six social activists were dealt severe prison terms this week following hurried trials. Three dissident bloggers and three Catholic activists were convicted under Article 88 of Vietnam’s Criminal Code, a vague and overly broad provision that is often abused by the authorities to prevent ‘propaganda against the state’ and suppress freedom of expression.  Continue reading

Việt Nam: Tuần lễ đen của tự do ngôn luận

Ngày 27/9/2012 – Trong một chiến dịch không ngừng nghỉ trừng phạt tự do ngôn luận, sáu nhà hoạt động xã hội đã bị xử lý tù nặng nề tuần này sau các phiên tòa vội vã. Ba blogger bất đồng chính kiến ​​và ba nhà hoạt động Công giáo đã bị kết án theo quy định tại Điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, một điều khoản mơ hồ và quá rộng mà thường bị lạm dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn ‘tuyên truyền chống nhà nước và đàn áp tự do ngôn luận.  Continue reading

Vietnam: Update – Appeal of human rights defenders Dau Van Duong, Tran Huu Duc, and Chu Manh Son to take place on 26 September 2012

Posted 2012/9/24, Front Line Defenders – The appeal of human rights defenders Mr Dau Van Duong, Mr Tran Huu Duc, and Mr Chu Manh Son will begin in the People’s Court of Nghe An on 26 September 2012 at 7:30 am.

On 24 May 2012, the three human rights defenders, who were involved in citizen journalism and had campaigned against human rights abuses and bauxite mining prior to their arrest, were all convicted of “conducting propaganda against the State” under Section 88 of the Vietnamese Penal Code.  Continue reading

VN cập nhật: 26/9/2012 phúc thẩm người bảo vệ nhân quyền Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn

Ngày 24/9/2012 – Front Line Defender – Phiên tòa phúc thẩm những người bảo vệ nhân quyền Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn sẽ diễn ra ở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày 26 /9/2012, lúc 07:30.

Ngày 24/5/2012, ba người bảo vệ nhân quyền, những người đã tham gia báo chí công dân và vận động chống lại vi phạm nhân quyền và việc khai thác bauxite trước khi bị bắt, tất cả đều bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều khoản 88 của bộ luật hình sự Việt Nam.  Continue reading