Category Archives: Documents

The 2012 Foreign & Commonwealth Office Report on Human Rights and Democracy

UK-FCO

VIETNAM

Latest Update: 31 March 2013

The human rights environment in Vietnam remains poor despite the government’s decision to apply for membership of the UN Human Rights Council.  The beginning of the year saw a number of human rights activists, especially bloggers, receive long custodial sentences during trials which were often behind closed doors.

Prominent human rights campaigner Nguyen Quoc Quan was released at the end of January after nine months in detention for links with the banned Viet Tan group.  Human rights defender Le Cong Dinh was released in February after serving three and a half years of a five year sentence. Continue reading

BỘ NGOẠI GIAO ANH QUỐC – BÁO CÁO NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ 2012 về VIỆT NAM

UK-FCOBản dịch của Hành Nhân
(Defend the Defenders)

Cập nhật mới nhất: ngày 31 tháng Ba năm 2013.

Môi trường nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn yếu mặc dù có quyết định của chính phủ nộp đơn ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đầu năm nay đã chứng kiến một số nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là các blogger, nhận những mức án tù giam lâu năm trong các phiên tòa mà thường diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Nhà vận động nhân quyền nổi bật Nguyễn Quốc Quân đã được thả ra vào cuối tháng Giêng sau 9 tháng bị giam giữ vì có mối liên hệ với tổ chức Việt Tân vốn bị cấm. Người bảo vệ nhân quyền Lê Công Định đã được thả ra trong tháng Hai sau khi thụ án ba năm rưỡi của mức án 5 năm.

Tổ chức Phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam là một trong năm quốc gia trong danh sách “Kẻ thù của Internet” trong báo cáo năm 2013 của họ vì tiến hành giám sát trực tuyến có hệ thống dẫn đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Họ mô tả Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới dành cho các blogger và các nhà bất đồng chính kiến trên không gian mạng, sau Trung Quốc và Oman. Continue reading

ADDENDUM: Responses of Viet Nam to Recommendations – 2009

bngvn
UPRViet Nam welcomes the interest taken by many countries and international organizations in its Universal Periodic Review (UPR). Viet Nam takes note of the constructive comments and recommendations made at the 5th Session of the Human Rights Council Working Group on 8th May 2009 which considered Viet Nam’s report. Having studied and thoroughly considered these comments and recommendations, Viet Nam wishes to make the following additional responses and comments:

1. Viet Nam attaches importance to the UPR mechanism and took the preparation of the review seriously. Viet Nam considers it not only an obligation as a UN Member State, but also an opportunity for institutions, organizations and representatives of the people from all social strata in Viet Nam to conduct a comprehensive and inter-disciplinary review of policies, laws and practices to ensure human rights in Viet Nam. Through the dialogue at the HRC Working Group session, Viet Nam has drawn valuable lessons on how to better ensure the rights of the people. Viet Nam’s country report was recognized by most participating countries as well-prepared and comprehensive, covering a wide range of issues, showing the commitment to protect human rights and promote international relations. Many praised Vietnam’s open and constructive approach, which truly enhanced the credibility and persuasiveness of its report. Continue reading

Phụ lục: Trả lời của Việt Nam về các khuyến nghị – 2009

bngvn

UPRChính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm của các nước, tổ chức quốc tế và những ý kiến bình luận, khuyến nghị mang tính xây dựng của các nước thành viên Liên Hợp quốc (LHQ) tại phiên họp thứ 5 của Nhóm làm việc về Cơ chế Kiểm điểm định kỳ (UPR) của Hội đồng Nhân quyền xem xét Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam ngày 08 tháng 05 năm 2009. Sau quá trình nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các ý kiến, bình luận và khuyến nghị, Chính phủ Việt Nam xin trả lời và có bình luận thêm liên quan đến một số vấn đề được nêu như sau:

1. Việt Nam coi trọng cơ chế UPR và nghiêm túc chuẩn bị báo cáo theo cơ chế này, coi đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên LHQ, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và đại diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam xem xét toàn diện, liên ngành, về chính sách, luật pháp và thực tiễn đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam. Cũng từ đó, và qua phiên đối thoại, Việt Nam đúc rút được những bài học kinh nghiệm tốt và thấy rõ hơn những thách thức để đề ra những giải pháp hiệu quả vì sự thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền của người dân. Báo cáo của Việt Nam đã được đa số các nước tham gia phiên đối thoại đánh giá là chuẩn bị công phu, toàn diện, có nội dung phong phú, thể hiện cam kết về đảm bảo quyền con người và hợp tác quốc tế; các nước cũng đánh giá cao cách đề cập xây dựng, cởi mở làm tăng tính thuyết phục trong báo cáo của Việt Nam. Continue reading

NATIONAL REPORT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM UNDER THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL – May 2009

UPRI. Methodology.

A. Drafting process.

1. This report is drafted in accordance with the guidelines of Resolution 5/1 dated 18 June 2007 of the Human Rights Council to review the implementation of human rights in the territory of Viet Nam. A drafting committee was established with the participation of institutions related to the protection, implementation and promotion of human rights, namely the Office of the Government, Ministry of Justice, Ministry of Public Security, Government Committee for Religious Affairs (under the Ministry of Home Affairs), Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Committee on the Advancement of Women, Ministry of Information and Communications, Ministry of Planning and Investment, Committee on Ethnic Minorities, People’s Supreme Court and Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign Affairs is the coordinating agency.

B. Consultation process.

2. In preparing the report, Viet Nam sent delegations abroad to study international experience in drafting the Universal Periodic Review (UPR) national report, and attended UN-organized training workshops and UPR sessions. Viet Nam also hosted seminars with the participation of United Nations experts and representatives from States that had been under review to introduce the UPR mechanism and experience in making reports. Continue reading

BÁO CÁO QUỐC GIA KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM – 5/2009

UPR

Báo cáo của VN – tháng 5/2009

I. Phương pháp soạn thảo Báo cáo Quốc gia.

A. Quy trình soạn thảo Báo cáo.

1. Báo cáo này được soạn thảo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 5/1 ngày 18/06/2007 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các quyền con người trên lãnh thổ Việt Nam. Ban soạn thảo đã được thành lập theo cơ chế Nhóm Công tác liên ngành với sự tham gia của các cơ quan liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các quyền con người: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ (thuộc Bộ Nội vụ), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc, Toà án Nhân dân Tối cao và Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối soạn thảo Báo cáo.

B. Tổ chức tham vấn ý kiến về Báo cáo.

2. Việt Nam đã cử nhiều đoàn đi học hỏi kinh nghiệm quốc tế về soạn thảo báo cáo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ (UPR) như tham dự Hội thảo tập huấn do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức và dự các phiên bảo vệ báo cáo UPR tại Hội đồng Nhân quyền; tổ chức các hội thảo trong nước có sự tham dự của chuyên gia LHQ và một số nước đã bảo vệ báo cáo nhằm giới thiệu về cơ chế UPR và kinh nghiệm làm báo cáo của các nước này. Continue reading

European Parliament resolution on Vietnam, in particular freedom of expression (2013/2599(RSP))

EU parliamentThe European Parliament,

–   having regard to the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Vietnam signed on 27 June 2012 and to the EU-Vietnam human rights dialogue held twice a year between the EU and the government of Vietnam,

–   having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights to which Vietnam acceded in 1982,

–   having regard to the Universal Periodic Review Outcome on Vietnam by the UN Human Rights Council of 24 September 2009,

–   having regard to report of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression to the 14th Session of the Human Rights Council in April 2010,

– having regard to the Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the sentencing of bloggers in Vietnam of 24 September 2012, Continue reading

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI CHÂU ÂU VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VN – ngày 18/4/2013

EU parliament

Bản dịch của Hành Nhân (Defend the Defenders)

QUỐC HỘI CHÂU ÂU:

– Chiếu theo Hiệp định hợp tác và đối tác giữa EU và Việt Nam ký ngày 27 tháng 6 năm 2012 và các cuộc đối thoại nhân quyền tổ chức hai lần một năm giữa EU và chính phủ Việt Nam,

– Chiếu theo Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia trong năm 1982,

– Chiếu theo kết quả Kiểm điểm định kỳ phổ quát về Việt Nam của Hội đồng nhân quyền LHQ ngày 24 Tháng Chín năm 2009,

– Chiếu theo báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt LHQ về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và tự do ngôn luận tại phiên họp thứ 14 của Hội đồng Nhân quyền trong tháng 4 năm 2010,

– Chiếu theo Bài phát biểu của Người phát ngôn của đại diện cấp cao EU, bà Catherine Ashton về việc kết án các blogger tại Việt Nam ngày 24 tháng chín 2012, Continue reading

How (Not) to Become a U.S. Ambassador

The Rushford report
posted by on April 15, 2013

There are two paths that aspiring American ambassadors traditionally take to persuade the president of the United States to nominate them for that honor. First, there is the classic, merit-based path where senior U.S. foreign service officers with distinguished diplomatic backgrounds are quietly-and-carefully vetted in the higher echelons of the State Department. Those who survive the scrutiny by their peers have their names forwarded to the White House to get the formal — usually routine — presidential approval. The second route, the political one, is (sometimes scandalously) reserved for famous personalities, presidential cronies, and major contributors of campaign cash who buy their ambassadorships. But now comes the U.S. consul general in Ho Chi Minh City, a Vietnamese-American foreign service officer named An Le, with a novel third way: an oh-so-Asian way.

Le wants to become the next U.S. ambassador to Vietnam. Toward that end, the consul general has been working behind the scenes since at least last July with a network of Vietnamese-American allies, some of whom have political and business connections in both Washington and Hanoi. Although Le has urged his supporters to try to drum up congressional support, the main target of the lobbying campaign is the man who would make the nomination: President Barack Obama. Continue reading

LÀM THẾ NÀO ĐỂ (KHÔNG) TRỞ THÀNH MỘT ĐẠI SỨ MỸ?

The Rushford report

rushphotoBản dịch của Lê Thiên Hà
(Defend the Defenders)

ngày 15/4/2013.

Có hai cách mà các đại sứ Mỹ nhiều tham vọng vẫn tiến hành hòng thuyết phục tổng thống Mỹ bổ nhiệm mình vào vị trí đầy vinh dự đó. Đầu tiên là cách cổ điển, dựa trên tài năng, qua đó các quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ với lý lịch ngoại giao nổi bật được thẩm tra thầm lặng và cẩn thận trong nhóm chóp bu của Bộ Ngoại giao. Những ai vượt qua sự soi xét của các đồng nghiệp sẽ lọt vào danh sách chuyển sang Nhà Trắng để tổng thống phê chuẩn chính thức, thường chỉ mang tính chất thủ tục. Cách thứ hai, mang tính chất chính trị, được (đôi khi diễn ra đầy tai tiếng) dành cho những nhân vật nổi tiếng, các chiến hữu của tổng thống, và các nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử đã bỏ tiền cho chiếc ghế đại sứ. Song bây giờ lại xuất hiện thêm nhân vật Tổng Lãnh sự Mỹ tại Tp HCM, quan chức ngoại giao người Mỹ gốc Việt là Lê Thành Ân, với phương thức thứ ba đầy mới mẻ: một phương thức rất-Á-Châu.

Lê Thành Ân muốn trở thành đại sứ kế tiếp của Mỹ tại Việt Nam. Để phục vụ cho mục đích đó, vị tổng lãnh sự vẫn đang làm việc sau hậu trường ít nhất là từ tháng Bảy năm ngoái với một mạng lưới đồng minh người Mỹ gốc Việt, một số trong đó có các mối quan hệ chính trị và kinh tế ở cả Washington lẫn Hà Nội. Mặc dù Lê Thành Ân đã hối thúc những người ủng hộ tìm kiếm sự hậu thuẫn của Quốc hội, song mục tiêu chính của chiến dịch vận động vẫn là người đề cử: Tổng thống Barack Obama. Continue reading