Category Archives: Ho Duc Hoa

2013 WORLD PRESS FREEDOM INDEX – Asia-Pacific Area

rsf2Burmese spring an exception to decline in freedom of information in Asia

Only three Asian countries are in the top 25 percent of the table, while 15 countries are among the bottom 45 places. Unsurprisingly, one-party authoritarian governments figure more than ever among the predators of press freedom and languish at the bottom end of the table.

Burma’s paper revolution

Burma went through dramatic changes in 2012 and moved up to 151th place, a rise of 18 places, jumping ahead of its usual bedfellows in the media repression stakes. There are no longer any journalists or cyber dissidents in the jails of the old military dictatorship. Legislative reform has only just begun but the steps already taken by the government in favour of the media, such as an end to prior censorship and the permitted return of media organizations from exile, are significant steps towards genuine freedom of information.

China, Vietnam, Laos, North Korea: no signs of improvement  Continue reading

CHỈ SỐ TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI 2013 – CHÂU Á TBD: VIỆT NAM KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CẢI THIỆN

rsf2Mùa xuân Miến Điện – một ngoại lệ trong suy thoái tự do thông tin ở châu Á

Chỉ có ba nước châu Á nằm ở phần 25% đầu bảng, trong khi 15 nước khác nằm trong số 45 nước cuối bảng . Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chính phủ độc tài độc đảng thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong số những kẻ săn mồi tự do báo chí và suy nhược ở dưới cùng của bảng.

Cuộc cách mạng báo chí của Miến Điện

Miến Điện đã trải qua những thay đổi ngoạn mục vào năm 2012 và chuyển lên vị trí 151, tăng 18 bậc, nhảy lên phía trước bỏ các bạn đồng sàng thuộc giới đàn áp phương tiện truyền thông. Không còn có bất kỳ nhà báo hay nhà bất đồng chính kiến ​​online trong các nhà tù của chế độ độc tài quân sự cũ. Cải cách lập pháp chỉ mới bắt đầu nhưng các bước đã được thực hiện bởi chính phủ ủng hộ phương tiện truyền thông, chẳng hạn như chấm dứt kiểm duyệt trước và cho phép các tổ chức truyền thông lưu vong quay trở về, là những bước đi quan trọng hướng tới tự do đích thực của thông tin.

Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên: không có dấu hiệu cải thiện Continue reading

RWB CAN PROVE INNOCENCE OF CONVICTED BLOGGER PAULUS LE SON

Paulus Le Son participating to a training organized by Reporters Without Borders, Bangkok, July 2011.

Paulus Le Son participating to a training organized by Reporters Without Borders, Bangkok, July 2011.

rsfPUBLISHED ON FRIDAY 11 JANUARY 2013 – Reporters Without Borders is appalled at the groundless verdict handed down yesterday by a court in northern city of Vinh against eight bloggers and cyber dissidents. They were among a total of 14 Catholic activists sentenced to between three and 13 years’ imprisonment.

The press freedom organization is in a position to prove the innocence of the blogger Paulus Le Son, accused of participating in the activities of the Viet Tan opposition party in Bangkok in 2011.

“We have proof that the Vietnamese authorities use false pretexts to convict bloggers that criticize them,” it said in a statement.  Continue reading

Phóng viên Không Biên giới có thể chứng minh blogger bị kết án Paulus Lê Sơn vô tội

Hình Paulus Lê Sơn đang tham dự chương trình đào tạo của Phóng viên Không Biên giới ở Bangkok vào tháng 7/2011.

Hình Paulus Lê Sơn đang tham dự chương trình đào tạo của Phóng viên Không Biên giới ở Bangkok vào tháng 7/2011.

rsfNgày 11/1/2013 – Phóng viên Không Biên giới kinh hoàng bởi sự buộc tội vô căn cứ của tòa án thành phố Vinh, phía bắc VN, dành cho tám blogger và những người bất đồng chính kiến ​​online. Họ nằm trong số tổng cộng 14 nhà hoạt động Công giáo bị kết án phạt tù từ 3 đến 13 năm.

Tổ chức chủ trương tự do báo chí chúng tôi sẵn sàng chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lê Sơn, bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động của đảng đối lập Việt Tân ở Bangkok vào năm 2011.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy các nhà chức trách Việt Nam đã sử dụng sự giả trá để buộc tội các blogger chỉ trích họ”, thông cáo cho biết. Continue reading

Vietnam: Release Convicted Activists

Drop Charges Against Blogger Le Quoc Quan
hrw

 

January 9, 2013

(New York) – The conviction and prison sentences of 14 activists by the People’s Court of Nghe An province on January ­­­9, 2012, marks a sharp escalation of government attacks on critics. The convictions of the 14 should be quashed immediately, as should charges against the prominent blogger, Le Quoc Quan, arrested in late December. Thirteen of those convicted were sentenced to serve prison terms ranging individually from 3 to 13 years, to be followed by periods of up to five years of controlled residence. One was given a three-year conditionally suspended sentence, making him easily vulnerable to re-arrest.

Continue reading

Việt Nam: Hãy phóng thích các nhà hoạt động bị kết án

hrw(New York, 09/01/2013) – Việc kết án và bắt giam 14 nhà hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 09/01/2013 đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của các cuộc tấn công từ phía chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến.

Bản án đã tuyên với 14 người trên phải được bác bỏ ngay lập tức cùng với những cáo buộc đối với blogger nổi tiếng Lê Quốc Quân, bị bắt vào cuối tháng 12. Mười ba người trong số những người bị kết án đã bị tuyên những mức án khác nhau, từ 3 đến 13 năm và bị quản chế 5 năm. Một người bị kết án treo 3 năm. Continue reading

Article 19: Press Release

09 Jan 2013Article-19

Vietnam: Conviction of thirteen pro-democracy activists is an abuse of fundamental rights

ARTICLE 19 condemns the jailing of thirteen pro-democracy activists in Vietnam and calls on the authorities to release them immediately. The men and women were convicted of “carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration” under Article 79 of the penal code.

The criminal activities the group are said to have engaged in include writing commentary that is critical of the Government and distributing this on the internet, and both participating in and encouraging peaceful protest.

ARTICLE 19 believes that these activities should not be considered to be criminal. The Vietnamese authorities have failed to recognise basic human rights and these convictions fail to meet international standards freedom of expression. Continue reading

Thông cáo báo chí của Tổ chức Article 19

Article-19Ngày 09/1/2013 – Bản án dành cho 13 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ là một sự lạm dụng các quyền cơ bản.

Tổ chức Article 19 lên án việc giam giữ đối với 13 nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam và kêu gọi nhà chức trách thả những người này ngay lập tức. Những nhà hoạt động dân chủ này bị cáo buộc “tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều luật 79 của Bộ Luât Hình Sự Việt Nam.

Những hoạt động mà nhóm này bị cáo buộc phạm pháp bao gồm việc viết bài thể hiện chính kiến chỉ trích chính quyền và phát tán chúng thông qua internet, đồng thời tham gia và khuyến khích biểu tình ôn hòa.

17 TNCG

Tổ chức Article 19 cho rằng những hoạt động đó không thể xem là phạm pháp.  Các nhà chức trách Việt Nam đã phớt lờ những quyền con người cơ bản, và các bản án này không phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do bày tỏ chính kiến. Continue reading

Bloggers imprisoned in mass sentencing in Vietnam

Vietnamese activists and bloggers stand for sentencing in court. (AFP/Vietnam News Agency)

Vietnamese activists and bloggers stand for sentencing in court. (AFP/Vietnam News Agency)

cpjBangkok, January 9, 2013–At least five independent bloggers were sentenced today to harsh jail terms in Vietnam, according to local and international news reports. The Committee to Protect Journalists condemns this move and calls on Vietnamese authorities to reverse the charges on appeal and release the bloggers.

In a two-day trial, a court in the city of Vinh convicted and sentenced the bloggers on charges of participating in “activities aimed at overthrowing the people’s administration” and “undermining of national unity” and of participating in “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam,” news reports said. CPJ research shows that many authoritarian countries resort to such vague state-security charges to justify punishing journalists. Political activists were also convicted on the same charges and sentenced, the reports said. All of the individuals received between three and 13 years in prison, news reports said. Continue reading

Blogger bị tống vào ngục trong vụ án quy mô tại Việt Nam

Vietnamese activists and bloggers stand for sentencing in court. (AFP/Vietnam News Agency)(AFP/Vietnam News Agency)

cpjBangkok, ngày 09 tháng 1 năm 2013 – Ngày hôm nay ít nhất 5 blogger độc lập đã bị kết án tù nặng nề ở Việt Nam, theo báo cáo tin tức địa phương và quốc tế. Ủy ban bảo vệ ký giả lên án sự vụ này và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam đảo ngược tội danh trong kháng cáo và thả các blogger.

Trong một phiên xử kéo dài hai ngày, một tòa án ở thành phố Vinh kết tội và tuyên án các blogger về tội tham gia “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại đoàn kết dân tộc” và tham gia “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam “, báo cáo tin tức cho biết. CPJ nghiên cứu thấy rằng các quốc gia độc tài dựa vào các tội danh an ninh quốc gia mơ hồ như vậy để biện minh cho việc trừng phạt các nhà báo. Các báo cáo cho biết hoạt động chính trị cũng bị kết tội và tuyên án bằng các tội danh đó. Tin cho hay tất cả các bị cáo nhận từ 3 đến 13 năm tù. Continue reading