Category Archives: Hoang Phong

Request for the immediate release of 17 Vietnamese social activists and bloggers and the withdrawal of all charges

To: Prime Minister Nguyen Tan Dung

Socialist Republic of Vietnam, Office of the State : 1 Bach Thao, Hanoi, Vietnam

August 27, 2012

Dear Prime Minister Nguyen Tan Dung, 

As you receive this letter, seventeen Vietnamese social activists, including bloggers and citizen journalists have been in jail for up to a year. Most have not even been brought to trial. These seventeen individuals have been arbitrarily detained because of their work as citizen journalists, environmental advocates, anti-corruption crusaders and human rights defenders.  Continue reading

Thư ngỏ của 12 Tổ chức gửi TT. Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thả 17 Thanh niên Công giáo.


Kính gửi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,

nước CHXHCN VN, Văn phòng: 1 Bách Thảo, Hà Nội, Việt Nam.

V/v: Yêu cầu lập tức thả và xóa mọi cáo buộc đối với 17 blogger – những nhà hoạt động xã hội.

Thưa Ông Thủ tướng, 
Khi Ông nhận lá thư này thì 17 nhà hoạt động xã hội, gồm các blogger và công dân làm báo đã bị giam cầm một năm. Hầu hết chưa mang ra xét xử. 17 người này đã bị giam giữ một cách tùy tiện vì công việc của họ chỉ là công dân làm báo, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.  Continue reading