Category Archives: Le Quoc Quyet

Viet Nam: Arbitrary detention of Mr. Le Quoc Quan

URGENT APPEAL – THE OBSERVATORY

fidh_omctVNM 001 / 0113 / OBS 001

Incommunicado detention /

Judicial harassment

Viet Nam

January 4, 2013

 

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), requests your urgent intervention in the following situation in Viet Nam.

Brief description of the situation:

The Observatory has been informed by the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) about the arbitrary detention of Mr. Le Quoc Quan, a human rights lawyer and blogger.

According to the information received, on December 27, 2012, Mr. Le Quoc Quan was arrested by the police in Hanoi while dropping off his daughter at school. The police also searched his office and home and confiscated some documents. They apparently read out a warrant, but did not give it to Mr. Le Quoc Quan’s family. The police told his family that he would be charged under Article 161 of the Criminal Code, which relates to tax evasion. If condemned, he risks three years in prison and a heavy fine.

Mr. Le Quoc Quan, who began a hunger strike Continue reading

Việt Nam: bắt giam tùy tiện Lê Quốc Quân

LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP – ĐÀI QUAN SÁT

fidh_omct

VNM 001/0113 / OBS 001 Biệt giam giam giữ / Tư pháp quấy rối Việt Nam Ngày 4 tháng 1 năm 2013

Đài Quan Sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức kết hợp giữa Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) yêu cầu sự can thiệp khẩn cấp của bạn trong tình hình sau đây ở Việt Nam.

Mô tả tóm tắt tình trạng: Đài Quan Sát đã được thông báo của Ủy ban Việt Nam về Nhân quyền (VCHR) về việc bắt giam tùy tiện ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và blogger. Theo thông tin nhận được, vào ngày 27 tháng 12 2012, ông Lê Quốc Quân đã bị công an bắt tại Hà Nội trong khi đưa con gái của mình đi học. Công an cũng đã tìm kiếm văn phòng và nhà của ông và đã tịch thu một số tài liệu. Rõ ràng họ có đọc một lệnh, nhưng lại không đưa lệnh đó cho gia đình ông Lê Quốc Quân. Công an nói với gia đình của ông Quân rằng ông có thể sẽ bị truy tố theo Điều 161 Bộ luật Hình Sự, liên quan đến hành vi trốn thuế. Nếu bị kết án, ông có nguy cơ lãnh án ba năm tù và phạt một khoản tiền lớn. Continue reading