International (Vietnamese and English)

 1. Tuyên ngôn Nhân quyền Liên hợp quốc (10-12-1948)
 2. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ về các QUYỀN DÂN SỰ và CHÍNH TRỊ (1966)
 3. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ về các QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI và VĂN HOÁ (1966)
 4. Tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về Người bảo vệ Nhân quyền (1998)
 5. (1) Giới thiệu về Người bảo vệ nhân quyền
 6. (2) Sự xâm phạm Người bảo vệ nhân quyền và khó khăn khác mà họ phải đối mặt
 7. (3) Liên Hiệp Quốc hổ trợ công việc và bảo vệ Người bảo vệ Nhân quyền
 8. (4) Làm thế nào Người bảo vệ nhân quyền được hỗ trợ và bảo vệ trong công việc

======================================

 1. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (1948)
 2.  INTERNATIONAL COVENANT on CIVIL and POLITICAL RIGHTS (1966)
 3. INTERNATIONAL COVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (1966)
 4. UN Declaration on Human Rights Defenders (1998)
 5. (1) ABOUT HUMAN RIGHTS DEFENDERS
 6. (2) VIOLATIONS COMMITTED AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND OTHER DIFFICULTIES THEY FACE
 7. (3) UNITED NATIONS PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS AND SUPPORT FOR THEIR WORK
 8. (4) HOW CAN HUMAN RIGHTS DEFENDERS BE SUPPORTED AND PROTECTED IN THEIR WORK?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s