Sign Petitions

sign

One response to “Sign Petitions

  1. chánh tất thắng

    CSVN mất tất cả sự chánh đáng để cầm quyền ,vì chúng chỉ đặt đảng lên trên Dân Tộc và Đất nước VN . Phải ngưng mọi hành động trấn áp sách nhiểu đối với người yêu nước , bầu cử tự do đa dảng đa nguyên có sự giám sát QT , đó là con đường danh dự còn lại cho đảng , và tốt đẹp nhất .

Leave a Reply to chánh tất thắng Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s