Tag Archives: Forum-Asia

Civil society rejects flawed ASEAN Human Rights Declaration

Thursday, 15 November 2012, Phnom Penh, Cambodia — Today, 65 grassroots, national, regional, and international civil society groups are calling upon ASEAN Member States to postpone the adoption of the ASEAN Human Rights Declaration, which is not worthy of its name.

The organizations vow to reject the Declaration if it is adopted with its current text. Instead, they urge ASEAN Member States to send the draft back to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) with instruction to revise it so that it accords with international human rights law.  Continue reading

Xã hội dân sự phản đối bản Tuyên ngôn Nhân Quyền đầy sai sót của ASEAN

Ngày 15/11/2012, Phnom Penh, Cambodia – Hôm nay, 65 nhóm, tổ chức dân sự cấp cơ sở, quốc gia, khu vực, và quốc tế đang kêu gọi các nước thành viên ASEAN hoãn việc thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, cái không hề xứng đáng với tên gọi của nó.

Các tổ chức quyết tâm từ chối bản Tuyên ngôn nếu nó được thông qua với văn bản hiện tại. Thay vào đó, họ kêu gọi các nước thành viên ASEAN gửi bản dự thảo này về lại Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) với sự hướng dẫn để sửa lại cho nó phù hợp với luật nhân quyền quốc tế.  Continue reading

ASEAN Human Rights Declaration must not provide protections lower than international human rights law and standards

Thursday, 13 September 2012 – We, the undersigned organizations, who participated at the Civil Society Forum on ASEAN Human Rights Declaration, held on 10-11 September 2012 and the consultation meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) with civil society organizations on the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), held on 12 September 2012 in Manila, the Philippines, comment the AICHR for holding the second consultation meeting and welcome the openness shown by the AICHR representatives in the meeting.

We regret that the participation of civil society organizations in this meeting was still limited and some organizations continued to be barred from participating in the meeting.  Continue reading