Tag Archives: PEN International

Visiting colleagues in Vietnam

Maartje Duin

On April 16, 2013 – Alle teksten © Maartje Duin

In Vietnam, critical writers and bloggers are systematically persecuted. Following the PEN Cards Promo, Maartje Duin went to Vietnam to interview them.

In November I received a strictly confidential mail with strict instructions from PEN Netherlands.The organization is part of PEN International and stands up for oppressed writers worldwide. 
Attached was a list that is not allowed to circulate freely on the internet. There were names and addresses of imprisoned writers in countries ranging from Spain to Bahrain and Cameroon. The request was that a Christmas card be sent to each person. No Bethlehem Scenes or other religious symbols were allowed because some writers were persecuted for their religion: a simple greeting would suffice. Continue reading

Đến thăm đồng nghiệp ở Việt Nam

Maartje Duin

Ngày 16/4/2013 –  Người viết: Maartje Duin  – Người dịch: Tam Hợp

Việt Nam truy bức có hệ thống những nhà văn và những blogger có tư tưởng phê phán. Trên cơ sở chiến dịch gửi thư của Văn Bút, Maartje Duin đến thăm họ.

Số là tháng mười một năm rồi, tôi nhận được một lá thư bảo mật với những chỉ dẫn rất nghiêm ngặt của Văn bút Hà Lan, thuộc Văn bút Quốc tế (PEN), đây là một tổ chức bảo vệ những nhà văn bị áp bức trên khắp thế giới. Continue reading

News: VIETNAM: Fears for the health of imprisoned writer and activist.

pen internationalRAN 14/13 28 March 2013 – PEN International is seriously concerned for the health of writer and activist Nguyen Huu Cau, who is seriously ill and denied adequate medical care in the prison camp where he is serving a life-time sentence for his critical writings. PEN International protests his imprisonment, and demands his immediate and unconditional release on humanitarian grounds and in accordance with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Vietnam is a signatory.

NgHuuCauAccording to PEN’s information, Nguyen Huu Cau, 67, is a poet, songwriter, human rights defender and anti-corruption activist. He was arrested by public security police on 9 October 1982 for having authored an ‘incriminating’ manuscript of songs and poems. Nguyen Huu Cau had reportedly noted allegations of rape and bribery committed by the two high level officers on the back of the pages of the original manuscript. Continue reading

Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu

pen internationalBn Tin Liên Hi Nhân Quyn Vit Nam  Thy Sĩ

Trong một Thông cáo/Kháng Nghị thư phổ biến toàn cầu chiều ngày 28 tháng 3 năm 2013, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù (International PEN CODEP/WIPC) đã bày tỏ mối quan ngại sâu xa về tình trạng sức khỏe quá đổi suy yếu của nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu. Văn Bút Quốc Tế phản đối việc nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục giam nhốt một nhà thơ, một nghệ sĩ và một nhà tranh đấu cho Nhân Quyền.

NgHuuCauVăn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu. Văn Bút Quốc Tế nêu lên lý do nhân đạo vì ông Nguyễn Hữu Cầu có cơ nguy lớn sẽ chết trong trại giam nếu không được khẩn cấp trị bệnh và được tự do tiếp nhận sự chăm sóc y tế cần thiết. Văn Bút Quốc Tế còn nhấn mạnh rằng khi giam nhốt ông Nguyễn Hữu Cầu, nhà nước cộng sản vi phạm không thể chối cãi Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết. Continue reading

VIETNAM: Two songwriters convicted for ‘anti-state propaganda’

RAN 70/12 – 31 October 2012 – The Writers in Prison Committee of PEN International is appalled by the sentences handed down to songwriters Vo Minh Tri and Tran Vu Anh Binh who were sentenced to four and six yeas in prison respectively, for conducting ‘anti-state propaganda’ via their critical songs posted on the internet. PEN International protests their imprisonment in the strongest possible terms, and calls for their immediate and unconditional release in accordance with article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Vietnam is a signatory.  Continue reading

Việt Nam: Hai nhạc sĩ bị kết tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’

Ngày 31/10/2012 – Uỷ ban Nhà văn trong tù của Văn bút quốc tế kinh hoàng bởi những bản án dành cho nhạc sĩ Võ Minh TríTrần Vũ Anh Bình, với án lần lượt là 4 và 6 năm tù, vì thực hiện ‘tuyên truyền chống nhà nước” thông qua các bài hát chỉ trích của họ được đăng trên internet. Văn bút quốc tế phản đối bản giam tù họ bằng từ ngữ mạnh nhất có thể, và kêu gọi thả họ ngay lập tức và vô điều kiện theo như Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là một bên ký kết.  Continue reading

The Assembly of Delegates of PEN International, meeting at its 78th World Congress in Geongju, Korea, 9th to 15th September 2012

Resolution on Vietnam submitted by Suisse Romand PEN Centre and seconded by Swiss German PEN Centre and Swiss Italian and Reto-Romansh PEN Centre
VIETNAM: Vietnam remains of great concern: It continues to suppress the right to freedom of expression and opinion, through application of liberticidal articles of its Penal Code, in particular, Article 88 ‘’Propaganda against the State’’ providing sentences of up to 20 years in prison and Article 258 ‘‘Abusing democratic freedoms to infringe upon the State interests’’, up to 7 years in prison. Print and audiovisual media, Internet and publishing houses are under strict State control and subject to severe censorship.  Continue reading

Hội đồng Đại biểu của Văn Bút Quốc Tế họp Đại Hội Thế Giới kỳ thứ 78 tại Gyeongju, nước Nam Hàn, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2012

Quyết Nghị về Việt Nam do Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại soạn thảo với sự tán trợ của các Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Đức thoại, Văn Bút Thụy Sĩ Ý thoại và Réto-romanche
Nhận định rằng
VIỆT NAM vẫn còn là một mối quan tâm lớn: Nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm. Họ cho áp dụng các điều luật hình sự nhằm hủy diệt tự do. Phải kể đặc biệt là điều 88 ‘’Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCHVN’’ và điều 258 ’’Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước”. Continue reading