Tag Archives: World News Australia

Aussie link as Vietnam crackdown continues

WNAust03 May 2013 | By Greg Dyett.

As the Vietnamese government continues a crackdown on dissent, one man with alleged links to a group in Australia has gone to jail.

As the Vietnamese government continues a crackdown on dissent, it is facing a new challenge from activists at home and abroad who are using the internet to contact each other and voice their views.

But the web-based activity comes with a risk for the dissidents still living in Vietnam – with one man jailed in part for alleged links to an anti-Communist website based in Australia. Continue reading

Người Úc Có Liên Quan Khi Việt Nam Tiếp Tục Đàn Áp

WNAustBản dịch của Hành Nhân
(Defend the Defenders)

03 May 2013 | By Greg Dyett – Trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến, một người bị cáo buộc có kết nối với một nhóm ở Úc đã bị đi tù.

Khi chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến, họ phải đối mặt với thách đố mới từ các nhà hoạt động trong nước và nước ngoài – những người đang sử dụng mạng Internet để liên hệ với nhau và nói lên quan điểm của họ.

Nhưng hoạt động trên mạng đi kèm với một nguy cơ cho những nhà bất đồng chính kiến vẫn còn sinh sống ở Việt Nam – với trường hợp một người bị tống giam vì kết nối với một trang web chống Cộng ở Úc. Continue reading