Domestic (Vietnamese and English)

 1. HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VN NĂM 1992 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2001)

 2. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CHXHCN VN (1999)

 3. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – SỐ 19/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003

 4. Luật Báo chí nước CH XHCN VN sửa đổi, bổ sung 1999

 5. Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 2002

 6. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 97/2008/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET
 7. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 31 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945
 8. NGHỊ ĐỊNH: SỐ 38/2005/NĐ-CP – QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

 9. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2005/NĐ-CP – QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

 10. Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 11. LUẬT XUẤT BẢN 2012

   

=========================

 1. CONSTITUTION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 1992 (AS AMENDED 25 DECEMBER 2001)

 2.  THE PENAL CODE OF VIETNAM (1999)

 3. CRIMINAL PROCEDURE CODE (No. 19/2003/QH11 of November 26, 2003)

 4. VIETNAM LAW ON MEDIA as amended 12 June 1999

 5. DECREE : DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE PRESS LAW AND THE LAW AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE PRESS LAW 2002

 6. CIRCULAR Guiding the implementation of a number of articles of the Government”s Decree no. 38/2005/ND-CP of march 18, 2005, stipulating a number of measures to ensure public order

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s