Tag Archives: UNHRC

ADDENDUM: Responses of Viet Nam to Recommendations – 2009

bngvn
UPRViet Nam welcomes the interest taken by many countries and international organizations in its Universal Periodic Review (UPR). Viet Nam takes note of the constructive comments and recommendations made at the 5th Session of the Human Rights Council Working Group on 8th May 2009 which considered Viet Nam’s report. Having studied and thoroughly considered these comments and recommendations, Viet Nam wishes to make the following additional responses and comments:

1. Viet Nam attaches importance to the UPR mechanism and took the preparation of the review seriously. Viet Nam considers it not only an obligation as a UN Member State, but also an opportunity for institutions, organizations and representatives of the people from all social strata in Viet Nam to conduct a comprehensive and inter-disciplinary review of policies, laws and practices to ensure human rights in Viet Nam. Through the dialogue at the HRC Working Group session, Viet Nam has drawn valuable lessons on how to better ensure the rights of the people. Viet Nam’s country report was recognized by most participating countries as well-prepared and comprehensive, covering a wide range of issues, showing the commitment to protect human rights and promote international relations. Many praised Vietnam’s open and constructive approach, which truly enhanced the credibility and persuasiveness of its report. Continue reading

Phụ lục: Trả lời của Việt Nam về các khuyến nghị – 2009

bngvn

UPRChính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm của các nước, tổ chức quốc tế và những ý kiến bình luận, khuyến nghị mang tính xây dựng của các nước thành viên Liên Hợp quốc (LHQ) tại phiên họp thứ 5 của Nhóm làm việc về Cơ chế Kiểm điểm định kỳ (UPR) của Hội đồng Nhân quyền xem xét Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam ngày 08 tháng 05 năm 2009. Sau quá trình nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các ý kiến, bình luận và khuyến nghị, Chính phủ Việt Nam xin trả lời và có bình luận thêm liên quan đến một số vấn đề được nêu như sau:

1. Việt Nam coi trọng cơ chế UPR và nghiêm túc chuẩn bị báo cáo theo cơ chế này, coi đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên LHQ, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và đại diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam xem xét toàn diện, liên ngành, về chính sách, luật pháp và thực tiễn đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam. Cũng từ đó, và qua phiên đối thoại, Việt Nam đúc rút được những bài học kinh nghiệm tốt và thấy rõ hơn những thách thức để đề ra những giải pháp hiệu quả vì sự thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền của người dân. Báo cáo của Việt Nam đã được đa số các nước tham gia phiên đối thoại đánh giá là chuẩn bị công phu, toàn diện, có nội dung phong phú, thể hiện cam kết về đảm bảo quyền con người và hợp tác quốc tế; các nước cũng đánh giá cao cách đề cập xây dựng, cởi mở làm tăng tính thuyết phục trong báo cáo của Việt Nam. Continue reading

NATIONAL REPORT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM UNDER THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL – May 2009

UPRI. Methodology.

A. Drafting process.

1. This report is drafted in accordance with the guidelines of Resolution 5/1 dated 18 June 2007 of the Human Rights Council to review the implementation of human rights in the territory of Viet Nam. A drafting committee was established with the participation of institutions related to the protection, implementation and promotion of human rights, namely the Office of the Government, Ministry of Justice, Ministry of Public Security, Government Committee for Religious Affairs (under the Ministry of Home Affairs), Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Committee on the Advancement of Women, Ministry of Information and Communications, Ministry of Planning and Investment, Committee on Ethnic Minorities, People’s Supreme Court and Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Foreign Affairs is the coordinating agency.

B. Consultation process.

2. In preparing the report, Viet Nam sent delegations abroad to study international experience in drafting the Universal Periodic Review (UPR) national report, and attended UN-organized training workshops and UPR sessions. Viet Nam also hosted seminars with the participation of United Nations experts and representatives from States that had been under review to introduce the UPR mechanism and experience in making reports. Continue reading

BÁO CÁO QUỐC GIA KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM – 5/2009

UPR

Báo cáo của VN – tháng 5/2009

I. Phương pháp soạn thảo Báo cáo Quốc gia.

A. Quy trình soạn thảo Báo cáo.

1. Báo cáo này được soạn thảo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 5/1 ngày 18/06/2007 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các quyền con người trên lãnh thổ Việt Nam. Ban soạn thảo đã được thành lập theo cơ chế Nhóm Công tác liên ngành với sự tham gia của các cơ quan liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các quyền con người: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ (thuộc Bộ Nội vụ), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc, Toà án Nhân dân Tối cao và Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối soạn thảo Báo cáo.

B. Tổ chức tham vấn ý kiến về Báo cáo.

2. Việt Nam đã cử nhiều đoàn đi học hỏi kinh nghiệm quốc tế về soạn thảo báo cáo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ (UPR) như tham dự Hội thảo tập huấn do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức và dự các phiên bảo vệ báo cáo UPR tại Hội đồng Nhân quyền; tổ chức các hội thảo trong nước có sự tham dự của chuyên gia LHQ và một số nước đã bảo vệ báo cáo nhằm giới thiệu về cơ chế UPR và kinh nghiệm làm báo cáo của các nước này. Continue reading

Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ về Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền, ngày 15/3/2013

GAUnited Nations – A/HRC/22/L.13

General Assembly


Hội đồng Nhân quyền – Phiên họp thứ 22, ngày 15/3/2013

Cổ xúy và bảo vệ tất cả quyền con người, quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, bao gồm cả quyền được phát triển. (Dự thảo)

Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền

Hội đồng Nhân quyền,

Chiếu theo tinh thần của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền,

Nhắc lại Nghị quyết 53/144 ngày 09 Tháng 12 năm 1998 của Đại hội đồng LHQ, nhất trí thông qua Tuyên ngôn LHQ về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản đã được quốc tế công nhận, và nhắc lại tầm quan trọng của Tuyên ngôn này trong việc xúc tiến và thực hiện nó,

Nhắc lại tính hợp lệ và tiếp tục áp dụng tất cả các quy định của Tuyên ngôn nói trên,

Nhắc lại thêm tất cả các nghị quyết trước đây về chủ đề này, cụ thể là Nghị quyết 13/13 ngày 25/3/2010 và Nghị quyết 16/5 ngày 24/3/2011 của Hội đồng nhân quyền , Nghị quyết 66/164 ngày 19/12/2011 của Đại hội đồng LHQ,

Nhắc lại Tuyên bố Vienna và Chương trình hành động,

Khẳng định lại rằng các quốc gia theo nghĩa vụ của mình phải bảo vệ tất cả các quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, Continue reading

UN expert urges Member States to strengthen legal protections for human rights workers

Special Rapporteur on human rights defenders, Margaret Sekaggya. UN Photo/Jean-Marc Ferré

UN News Center5 March 2013 – Member States must provide human rights defenders and activists with at least a “bare minimum” of a legal framework that enables them to work freely and effectively, a United Nations independent expert today urged.

Speaking at the presentation of her latest report to the UN Human Rights Council in Geneva on the role of national human rights institutions in the promotion and protection of human rights, the Special Rapporteur on human rights defenders, Margaret Sekaggya, expressed deep concern about the widespread trend of using legislation “to restrict, criminalize, and stigmatize the work of human rights defenders in all parts of the world.” Continue reading

Nghị quyết mới của LHQ về Những người Bảo vệ Nhân quyền (HRHF phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền)

UNHRCBản dịch của Lê Anh Hùng (Defend the Defenders)

Ngày 1/3/2013 – Na Uy sẽ trình một bản nghị quyết mới nhằm bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ra trước phiên họp thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Trong một cuộc gặp phi chính thức với các nhà nước và các tổ chức phi chính phủ ở Geneva, Phái đoàn Thường trực Na Uy tại LHQ đã trình một dự thảo nghị quyết nhằm giải quyết bài toán quy trình lập pháp ảnh hưởng đến công việc của những người bảo vệ nhân quyền. Ngày 27/2/2013, trong bài phát biểu liên quan tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Quỹ Ngôi nhà Nhân quyền (Human Rights House Foundation – HRHF) đã hoan nghênh nghị quyết và hoan nghênh thực tế là năm nay Hội đồng Nhân quyền sẽ lại thông qua một nghị quyết quan trọng về những người bảo vệ nhân quyền, bởi Hội đồng đã không làm thế kể từ năm 2010 khi bản nghị quyết nhằm bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền được thông qua.

Thứ Năm, ngày 28/2/2013, trong bài phát biểu liên quan tại Hội đồng Nhân quyền, Anna Dobrokovskaya từ Phong trào Nhân quyền trẻ (Youth Human Rights Movement, tức tổ chức Human Rights House Voronezh – Ngôi nhà Nhân quyền Voronezh [Nga]) đã nhấn mạnh rằng “vai trò đặc biệt của những người bảo vệ nhân quyền cần được thừa nhận đầy đủ ở tất cả các quốc gia, bởi họ là sứ giả của những ý tưởng và giá trị phổ quát”. Bà nói thêm, những người bảo vệ nhân quyền thường bị xem như có các hành vi chống nhà nước, do đó bị hình sự hoá. “Một số nhà nước áp dụng những khuôn khổ pháp lý theo đó những người bảo vệ nhân quyền bị đặt vào vị thế tội phạm, đồng thời chúng khiến họ không thể tiến hành công việc hợp pháp của mình một cách công khai mà không vi phạm pháp luật.” Continue reading

New UN Resolution on Human Rights Defenders (HRHF speaks at the Human Rights Council)

UNHRCMarch 1, 2013 – Hans Thoolen on Human Rights Defenders – Norway will present a new resolution on protecting human rights defenders to the 22nd session of the Human Rights Council. In an informal meeting with States and NGOs in Geneva, the Permanent Mission of Norway to the United Nations has already presented a draft resolution aiming at adressing the problem of legislation affecting the work of human rights defenders. In a related intervention at the United Nations in Geneva on 27 February 2013, the Human Rights House Foundation (HRHF) welcomed the resolution and welcomed the fact that this year the Council will again adopt a substantial resolution on human rights defenders, as the Council did not do so since 2010 with the resolution on protection of human rights defenders.

In her intervention at the Human Rights Council on Thursday 28 February 2013, Anna Dobrokovskaya from the Youth Human Rights Movement (Human Rights House Voronezh) has underlined that “the special role of human rights defenders should be fully recognised in all the countries, as they are ambassadors of the universal ideas and values.” She added that human rights defenders are often presented as having anti-state actions, hence criminalised. “Some states adopted legal frameworks that bring human rights defenders to the position of criminals and make it impossible for them to carry out publicly their legitimate work without breaking the law”. Continue reading

UN Human Rights Council opens with call to strengthen international justice system

High Commissioner for Human Rights Navy Pillay addresses the 22nd session of the Human Rights Council in Geneva. UN Photo/Jean-Marc Ferré

UN News Center25 February 2013 – As the main United Nations human rights body began its work today, senior UN officials stressed the importance of strengthening international processes that will monitor and prevent rights violations around the world as well as hold perpetrators accountable for their crimes.

Addressing the opening of the 22nd session of the Human Rights Council in Geneva, UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay said that despite significant progress over the past two decades on issues such as the elimination of violence against women and tackling impunity for international crimes, there continue to be systematic human rights violations around the world.

“The promise of respecting all human rights for all people is still a dream for too many,” Ms. Pillay said. “Hundreds of thousands of people have died in genocides in Rwanda and Bosnia and Herzegovina; the Palestinian territories are still occupied; massive violations have occurred in Iraq and Sri Lanka; and war crimes continue to be committed in numerous internal conflicts, including those continuing in Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, Mali, Sudan and Syria. Continue reading

UN Human Rights Council opens with call to strengthen international justice system

High Commissioner for Human Rights Navy Pillay addresses the 22nd session of the Human Rights Council in Geneva. UN Photo/Jean-Marc Ferré

UN News Center25 February 2013 – As the main United Nations human rights body began its work today, senior UN officials stressed the importance of strengthening international processes that will monitor and prevent rights violations around the world as well as hold perpetrators accountable for their crimes.

Addressing the opening of the 22nd session of the Human Rights Council in Geneva, UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay said that despite significant progress over the past two decades on issues such as the elimination of violence against women and tackling impunity for international crimes, there continue to be systematic human rights violations around the world.

“The promise of respecting all human rights for all people is still a dream for too many,” Ms. Pillay said. “Hundreds of thousands of people have died in genocides in Rwanda and Bosnia and Herzegovina; the Palestinian territories are still occupied; massive violations have occurred in Iraq and Sri Lanka; and war crimes continue to be committed in numerous internal conflicts, including those continuing in Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, Mali, Sudan and Syria. Continue reading